Thursday, March 24, 2011

Post Encounter Lesson 3 - MAKATAO: The Habit of Fellowship & Friendship

Genesis 2: 18
PAANO ANG TAMANG PAKIKIPAGKAPWA
 • 2 Corinto 5:17...ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ang iyong pagbabago ay unti unting makikita habang nagpapatuloy kang lumago sa Lord.
 • Palaging isaisip ang iyong Panginoon na syang dapat mong igalang sa iyong buhay.
 • Ingatan na huwag masira ang nagsisimulang malapit na relasyon sa Diyos.
 • Iwasan ang masamang impluwensya lalo na ang iyong mga kahinaan. Ipanalangin na magkaroon ng godly friends.
 • Gawin lamang ang sinasabi ng biblya. Iwasan ang kasalanan.
PAANO AAKAYIN ANG MGA KAIBIGAN?
 • Ipanalangin na Makita ang tunay na pagbabago sa iyong sarili
 • Ibahagi ang iyong magandang karanasan sa Lord ng may kapakumbabaan
 • Ibahagi ang lingguhang natututuhang aral mula sa church sa bawat kaibigan
 • Laging iingatan ang kilos, salita at patotoo
 • Maging bukas ang sarili sa pagtulong

Wednesday, March 23, 2011

Post Encounter Lesson 2 - MAKADIYOS: The Habit of Praying

ANO ANG KAHULUGAN NG PANALANGIN?
 • Ang paraan ng Diyos ng pakikipag usap sa kanya upang ilapit ang ating kalagayan
 • Upang maranasan ang kalapitan ng Diyos
 • Upang malaman/ mahanap ang kalooban ng Diyos . Pagkatapos, ito ay sundin.

PAANO MANANALANGIN NG TAIMTIM? (Marcos 1:35)
 • Gumising ng maaga upang ito ay sadyang gawin
 • Planuhin at sundin ang planong oras at lugar
 • Simulan sa bukal sa pusong papuri. Sundan ng paghingi ng tawad sa bawat isang kasalanan. Isunod ang paghingi ng pangangailangan
 • Siguraduhin na mayroong tamang motibo at malinis na puso na humingi in Jesus’ name
 • Sa tuwing may pagkakataon sa buong araw, maglaan ng maiikling pakikipag usap sa Diyos
 • Maging mapagpasalamat palagi at hingin ang pagtulong ng Diyos.
 • Pag aralan ang bukal sa puso na totoong pag awit at pagsamba

Thursday, March 17, 2011

Post Encounter Lesson 1 - MAKALANGIT: The Habit of Living a Holy Life

ANO ANG KAHULUGAN ng “MAKASANLIBUTAN”? (1 Juan 2: 15-17)
 1. Lust of the Flesh- hilig ng laman
 2. Lust of the Eyes – tukso sa paningin
 3. Pride of Life – kayabangan ng buhay

PAANO AKO MAAAPEKTUHAN NITO? (1 Juan 17: 15)
 1. IMPLUWENSYA - malakas ang impluwensya ng sanlibutan. Subalit kailangan natin itong labanan sa tulong ng Holy Spirit at accountability group.
 2. PAGDUDUDA SA DIYOS - ang tukso ay di pa kasalanan. Pero kapag nagsimula ka ng mag isip ng mga
 3. “WHAT IF - subukan ko kaya…” delikado ka ng gawin ito.
 4. PAULIT -ULIT - kapag hindi mo nakontrol sa una, ito ay masusundan pa ng pangalawa at maraming beses pa. Nanganganak na rin ito ng iba pang kasalanan.
 5. ADDICTION - sa katagalan, naitatago sya ng tao subalit unti unti nitong inilalayo ang tao sa Diyos dahil hindi na nya maiwan ang kanyang “ addiction”.

PAANO KO ITO HAHARAPIN? (1 Timothy 6: 12)
 1. MALINAW NA TURO - maging malinaw sa iyo ang mga turo ng bibliya bilang “ non negotiable” . Tayuan mo ang tama at layuan ang alok o anumang porma ng masama.
 2. MAG-INGAT. MAG –ISIP - maging maingat sa taong laging kasama, mga pinapanood, pinapakinggan o binabasa. Ito ang malakas makaimpluwensya.
 3. LABAN NG MALAKAS - palakasin ang iyong espiritu sa pamamagitan ng Quiet time at fellowship at Cell group. Ito ang tutulong sa iyong lumaban sa tukso.
 4. ACCOUNTABILITY - i-share sa isang godly Christian ay iyong struggles laban sa tukso upang magkaroon ng accountability at katulong sa paglaban dito. Iwasan ang pag iisa sa mga lugar na mag uudyok sa kasalanan.
 5. SAY “NO” - matutong magsabi ng “NO” sa kasalanan. Iwasang magtago. Bantayan ang mga kahinaan. Wag maging mayabang at separatista.
 6. PRAY. PRAY - ipanalangin mabuti ang isang bagay bago gawin. Tanungin kung ito ba ay talagang nakakalugod sa Diyos at nakakabuti sa pananampalataya.

Ano ang struggles mo? Paano ka magtatagumpay?

Thursday, March 10, 2011

Being Free From Negative Emotions

 1. Refuse to be anxious ( mabalisa) - John 16:33 – Remember that Jesus overcame all problems. Psalm 94: 19 – God can comfort us when we spend time with him. Luke 12: 29-31- Pray for your needs. Trust God .
 2. Refuse to be ruled by anger ( magalit) - Ephesians 4:26-27 – don’t give an open access to the devil. This can lead to a shut off of God’s power in us. Proverbs 29: 22 – an angry man stirs up strife and make more serious mistakes. Ecclesiastes 7:9 – wise people thinks first before they burst in anger.
 3. Refuse to be stressed ( madaming kaabalahan) - Philippains 4: 11-13 be satisfied with God and his blessings so that there is rest in your soul. Have quiet moments with God.
 4. Refuse to be envious ( mainggit) - James 3: 16-17 – don’t compare yourself and possessions with others. 1Cor 3: 3- be not carnal.
 5. Refuse to be depressed ( malugmok) - Psalm 119: 28 – find daily strength in God’s word. Psalm 6: 8-9 – release burdens in prayer to God.
 6. Refuse to be bitter (mapait; madaming sama ng loob) - Psalm 13: 2 – wag palaging isipan ang hurts at mga taong nakasakit sa iyo. Hebrews 12: 15 – nakakasira ang poot. We have to check on it daily and choose to forgive them.
 7. Refuse to be hopeless (walang pag asa) - Proverbs 22:5 – guard our soul. Hopelessness is a slow killer of our body and soul.

SEPARATION!

SEPARATION from the world and from the wrong
 • Matthew 7: 20 ...by their fruit you shall know them
 • Church means HAGIAZO which means HOLY or called out / separated ones 


REASONS...
 1. We are chosen (1 Peter 2:9)
 2. We are God’s temple (1 Corinthians 6:19-20)
 3. We have to walk with God (Amos 3:3)
 4. We love God (2 Corinthians 5:1)
 5. We have to glorify God (1 Corinthians 10: 31)

SEPARATE FROM...
 • Worldly systems and beliefs
 • Sin and Evil
 • Wrong teachings & Idolatry

 • QUESTIONS TO ASK (for gray issues)...
 • Will it weaken my faith?
 • Will it destroy my testimony?
 • Will it enslave me?
 • Will it dishonor God?
 • Will it destroy me?

Wednesday, March 9, 2011

How to Conduct a Cell

CELL OBJECTIVES
 1. Know the word (daily, verses, Sunday, Doctrine)
 2. Own the vision (God’s glory in G12 cell service)
 3. Make known the gospel through our powerful testimony ( mind, mood, mouth- godliness and holiness)

HOW TO DO IT? ( 30 minutes)
 1. WORSHIP (Kumusta > Checklist > Memory Verse > Testimony)
 2. WORD (Sunday Message > Book Inputs > Doctrine)
 3. WORK (Ministry > Gospel > Invite > Prayer)

Get to Know God by Knowing His Names...

 • Healer (Psalm 103:3)
 • Redeemer (Isaiah 59:20)
 • Deliverer (Psalm 70:5)
 • Strength (Psalm 43:2)
 • Shelter (Joel 3:16)
 • Friend (John 15:15)
 • Advocate (1 John 2:1)
 • Restorer (Psalm 23:3)
 • Everlasting Father (Isaiah 9:6)
 • Love (1 John 4:16)
 • Mediator (1 Timothy 2:5-6)
 • Stronghold (Nahum 1:7)
 • Bread of Life (John 6:35)
 • Hiding Place (Psalm 32:7)
 • Light (Isaiah 60:20)
 • Strong Tower (Proverbs 18:10)
 • Rest (Jeremiah 50:6)
 • Truth (John 16:13)
 • Refuge (Isaiah 25:4)
 • Eternal Life (1 John 5:20)
 • Provider (Genesis 22:14)
 • Peace (2 Thessalonians 3:16)
 • Living Water (John 4:10)
 • Shield (Psalm 144:2)
 • Husband (Isaiah 54:5)
 • Helper (Hebrews 13:5)
 • Counselor (Isaiah 9:6)
 • Healer (Exodus 15:26)
 • Hope (Psalm 71:5)
 • Comforter (Romans 15:5)